ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  הפניקס בריאות חובהכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי ללא תקרה לביצוע השתלות בארץ ובחו"ל לאיברים הבאים: כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב, ובנוסף: מח עצמות, תאי גזע מדם היקפי מתורם אחר, תאי גזע מדם טבורי מתורם אחר.
השתלה של איבר מהרשימה לעיל תכלול גם השתלת איבר מבעל חיים* בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית ע"י הרשויות המוסמכות בישראל או ארה"ב או האיחוד האירופי .₪ *השתלת איבר מבעל חיים - עד סכום ביטוח מרבי של 2,863,03
גמלה בסך של 66265 ₪ לחודש, לתקופה של 24 חודשים, לאחר השתלה שבוצעה בחו"ל וכן גם להשתלה שבוצעה בישראל.
סכום הביטוח המרבי להשתלה כולל בין היתר:
• הוצאות אשפוז, ללא הגבלת עלות יום אשפוז עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה ועד 180 יום לאחר ביצועם.
• הוצאות חדר ניתוח ושכר הצוות המנתח.
• הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד. מבוטח ילד - שני מלווים
• הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל, במידת הצורך.
• הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה בהמתנה להשתלה. מבוטח ילד - שני מלווים
• הוצאות עבור קציר האיבר, שימורו והעברתו למקום ההשתלה
• ₪ הוצאות איתור תרומת מח עצם, עד 143,151
• ₪ פיצוי חד פעמי בגין השתלה – 11,452
• הוצאות הבאת מומחה לישראל לביצוע השתלה.
• הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע השתלה בחו"ל.
• הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל אם נפטר חו"ח בעת שהותו בחו"ל.
הכיסוי תקף למקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים ו/או טרור.
סכום הביטוח ישולם ללא תלות בכיסוי הניתן עפ"י חוק בריאות ממלכתי.
המבוטח יוכל לבחור בין שתי אופציות חלופיות נוספות אשר יבואו במקום כל האמור בפירוט עיקרי הכיסוי לעיל. בבחירה של אחת מהחלופות להלן, תסתיים חבות החברה בכל הקשור להשתלה האמורה.
.1 המבוטח יוכל לקבל פיצוי חד פעמי בסך 343,564 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל וזאת כנגד כל התחייבות אחרת של המבטח בגין ההשתלה.
או:
.2 המבוטח יוכל לקבל פיצוי חד פעמי בגובה של 343,564 ש"ח וזאת בתנאי שהגיש תביעה לחברה בגין ההשתלה לפני ביצועה ובכפוף להמצאת אישור רשמי של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בהשתלת איבר ובטרם ביצוע ההשתלה.
.₪ כיסוי לטיפולים ו/או ניתוחים מיוחדים בחו"ל- עד תקרת ביטוח מרבית של 572,606
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
סכום ביטוח מירבי של עד 11,032,917 ₪ לכל תקופת הביטוח לכל מקרי הביטוח יחד. זכאות לתרופה הינה על פי חלוקה של המחלות ל – 4 קבוצות כאשר לכל קבוצה בנפרד יש סכום ביטוח ) ₪ בגובה מיליון שקל המתחדש כל שנתיים. )סכום ביטוח מקסימאלי מתחדש של עד 4,413,164₪
הגדרות חדשות ומורחבות למקרה הביטוח:
• תרופה חומר כימי ו/או ביולוגי. ההגדרה כוללת מניעת החמרתו או מניעת הישנותו של המצב הרפואי.
• תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות – מאושרות לשיווק בישראל ,בארה"ב ,באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.
• תרופות אשר כלולות בסל הבריאות אך התוויתן אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול בתרופה. מאושרות לשיווק בישראל , בארה"ב ,באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.
• תרופה המוגדרת כ- OFF LABEL
תכשיר מזון רפואי וויטמינים - שהצורך בהם הומלץ בשילוב טיפול תרופתי על ידי רופא מומחה.
• תרופה חלופית – זכאות גם במקרה שיש לתרופות הנ"ל תרופה חלופית בסל הבריאות.
• ללא השתתפות עצמית )בתרופות שעלותן מעל 386 ₪ לחודש ברכישה מספקי הסכם
• פיצוי כספי בגין טיפולים כימותראפיים בסך 165 ₪ ליום, עד 30 יום
• הכיסוי הוא לכל החיים.
• שיפוי עבור עלות שירות וטיפול רפואי - 220 ₪ ליום, עד 30 יום סה"כ לכל מקרה ביטוח.
• הכיסוי תקף גם בעת אשפוז או ניתוח.
• הכיסוי תקף למקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים ו/או טרור.
• קבלת תגמולי הביטוח גם אם שהה המבוטח מחוץ לגבולות מדינת ישראל עד - 180 יום רצופים.
• כיסוי לתרופות יתומות – עד ₪2,206,583 לכל המקרים יחד.
• רכישת התרופה תעשה באמצעות הפניית המבוטח אל ספקי הסכם של החברה. במקרה רכישת תרופה באמצעות ספק אחר תהיה השתתפות עצמית של 20%
• במקרה של רכישת תרופה למרות הימצאותה של תרופה גנרית יישא המבוטח בהשתתפות . עצמית של 20%
• שירות תרופה מהירה
• שירות משלוחי תרופות עד הבית – במקרים מיוחדים.
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
גמלה חודשית של 16145 ₪ לאחר טיפול מיוחד או ניתוח מיוחד בחו"ל אם השתתפה קופת החולים במימון של לפחות 25% מהעלויות.
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
אינו כולל השתתפות עצמית
כיסויים ושירותים נוספים
• כיסוי לתאונות דרכים וטרור - הפוליסה תכסה מקרי ביטוח הנובעים מתאונות דרכים וטרור לכיסוי ניתוחים בארץ, בעולם, השתלות ותרופות שאינן בסל הבריאות.
• כיסוי לתאונות עבודה חדש!
. הפוליסה תכסה מקרי ביטוח הנובעים מתאונות עבודה. תקופת הכיסוי מגיל 22 עד גיל 67
פרמיה
₪ 44.31
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל