ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  הפניקס בריאות כסףכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי מלא לכל הניתוחים המבוצעים בארץ ללא הגבלת סכום ביטוח, במידה והניתוח יבוצע בבית חולים ועל ידי רופא שברשימת ספקי ההסכם של החברה. הכיסוי כולל: שכר מנתח פרטי, שכר רופא מרדים, חדר ניתוח , ייעוץ פרטי לפני ואחרי הניתוח עם מנתח ההסכם שביצע בפועל את הניתוח, בדיקה פתולוגית, שתלים במהלך ניתוח , אשפוז עד 30 ימים, אח/ות פרטי/ת והסעה באמבולנס.
פיצוי מיוחד בגין ביצוע ניתוח במערכת הציבורית.
פיצוי בגין ניתוח שבוצע בבי"ח פרטי וקופת חולים משתתפת בהוצאותיו.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
ניתוחים שתואמו על ידי החברה – כיסוי מלא; ניתוחים שלא תואמו על ידי החברה – עד תקרת ספקי הסכם בחו"ל.
הכיסוי כולל: כיסוי להוצאות הניתוח, כיסוי להטסה רפואית, כיסוי להוצאות שהייה במקרה בו תקופת האשפוז שבמהלכו בוצע הניתוח תעלה 10 ימים רצופים, כיסוי הוצאות שני מלווים כאשר המבוטח הוא ילד, כיסוי להטסת גופה, פיצוי חד פעמי במקרה ניתוח גדול, שיפוי בגין המשך טיפולים בישראל, פיצוי במקרה מוות, חו"ח, פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה לאחר ניתוח בחו"ל.
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי ללא תקרה להשתלות בארץ ובחו"ל
כיסוי ללא תקרה לביצוע השתלות בארץ ובחו"ל לאיברים הבאים: כבד, כליה, לב, ריאה, לב- ריאה, לבלב, ובנוסף: מח עצמות, תאי גזע מדם היקפי מתורם אחר תאי גזע מדם טבורי מתורם אחר.
.₪ השתלת איבר מבעל חיים - עד סכום ביטוח מרבי של 2,863,033
גמלה חודשית לאחר השתלה בחו"ל - גמלה לתקופה של 24 חודשים, לאחר השתלה שבוצעה בחו"ל וכן גם להשתלה שבוצעה בישראל.
סכום הביטוח המרבי להשתלה כולל בין היתר:
• הוצאות אשפוז, ללא הגבלת עלות יום אשפוז עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה ועד 180 יום לאחר ביצועם.
• הוצאות חדר ניתוח ושכר הצוות המנתח.
• הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד. מבוטח ילד - שני מלווים
• הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל, במידת הצורך.
• הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה בהמתנה להשתלה. מבוטח ילד - שני מלווים
• הוצאות עבור קציר האיבר, שימורו והעברתו למקום ההשתלה
• ₪ הוצאות איתור תרומת מח עצם, עד 143,151
• ₪ פיצוי חד פעמי בגין השתלה – 11,452
• הוצאות הבאת מומחה לישראל לביצוע השתלה.
• הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע השתלה בחו"ל.
• הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל אם נפטר חו"ח בעת שהותו בחו"ל.
• גמלה בסך של 6,265 ₪ לחודש, לתקופה של 24 חודשים, לאחר השתלה שבוצעה בחו"ל וכן גם להשתלה שבוצעה בישראל.
הכיסוי תקף למקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים ו/או טרור.

בחירה בין שתי אופציות חלופיות נוספות –
המבוטח יוכל לקבל פיצוי חד פעמי בסך 343,564 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל וזאת כנגד כל התחייבות אחרת של המבטח בגין ההשתלה.
או:
המבוטח יוכל לקבל פיצוי חד פעמי בגובה של 343,564 ש"ח וזאת בתנאי שהגיש תביעה לחברה בגין ההשתלה לפני ביצועה ובכפוף להמצאת אישור רשמי של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בהשתלת איבר ובטרם ביצוע ההשתלה. פיצוי זה יינתן כנגד כל התחייבות אחרת של המבטח בגין ההשתלה.

כיסוי לטיפולים ו/או ניתוחים מיוחדים בחו"ל - עד תקרת ביטוח מרבית של 572,606₪
כיסוי תחליף ניתוח
• הטיפול החלופי יינתן במידה וקיים צורך רפואי בניתוח.
• הטיפול החלופי יתבצע בכל מרפאה ו/או בית חולים בישראל בו יבחר המטופל לבצעו.
• הכיסוי כולל: - שכר נותן הטיפול החלופי.
- הוצאות הנדרשות לביצוע הטיפול החלופי.
- הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים.
- הוצאות אשפוז בבית חולים.
• סכום השיפוי המרבי בגין טיפול או סידרת טיפולים חלופיים לא יעלה על עלות הניתוח אותו מחליף הטיפול החלופי.
• . סכום השיפוי המרבי למקרה ביטוח הוא - ₪175,363
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסוי לתרופות המאושרות לשיווק בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.
• כיסוי לתרופות אשר כלולות בסל הבריאות אך התוויתן אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול בתרופה. מאושרות לשיווק בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.
• כיסוי לתרופה המוגדרת כ- OFF LABEL .
• סכום ביטוח מירבי של עד 11,032,917 ₪ לכל תקופת הביטוח לכל מקרי הביטוח יחד.
• זכאות לתרופה הינה על פי חלוקה של המחלות ל – 4 קבוצות כאשר לכל קבוצה בנפרד יש סכום ביטוח
בגובה מיליון שקל המתחדש כל שנתיים.
• ללא השתתפות עצמית )בתרופות שעלותן מעל 386 ₪ לחודש ברכישה מספקי הסכם(.
• פיצוי כספי בגין טיפולים כימותראפיים
• כיסוי לתרופות יתומות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
• מענק חד פעמי בגין הדבקות במחלת תסמונת הכשל החיסוני הנרכש ) AIDS )
• מענק חד פעמי בגין הדבקות בצהבת מסוג B )הפטיטיס B )
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
אינו כולל השתתפות עצמית
כיסויים ושירותים נוספים
"עשר פלוס"
עיקרי הכיסוי:
• מענק חד פעמי בגין הדבקות במחלת תסמונת הכשל החיסוני הנרכש ) AIDS )
• מענק חד פעמי בגין הדבקות בצהבת מסוג B )הפטיטיס B )
• חוות דעת שנייה לבדיקה פתולוגית
• הפריית מבחנה
• ימי החלמה
• עקירת שן כירורגית
• ניתוחי חניכיים
• שירותי חירום ועזרה ראשונה לשיכוך כאבי שיניים
• שחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה וסיעוד
• שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אבטלה- ייחודי לפניקס

כיסוי לתאונות דרכים עבודה וטרור

פרמיה משתנה עד גיל 66 , מגיל 66 קבועה לכל חיי הפוליסה.
ילד רביעי ואילך חינם
פרמיה
₪ 122.14
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל