ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  קו הכסף עולמיכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי מלא לכל הניתוחים המבוצעים בארץ ללא הגבלת סכום ביטוח, במידה והניתוח יבוצע בבית חולים ועל ידי רופא שברשימת ספקי ההסכם של החברה. במידה והניתוח יבוצע בבית חולים וע"י רופא שלא ברשימת ספקי ההסכם של החברה, ישופה המבוטח בסכום מרבי המקביל לזה שהיה משולם לבית חולים ורופא שבהסכם עם החברה.
• בחירת הרופא המנתח, המרדים, בית החולים ומועד הניתוח ע"י המבוטח.
• שכר רופא מנתח ורופא מרדים.
• הוצאות חדר ניתוח ובדיקה פתולוגית.
• התייעצות אחת לפני הניתוח ואחת אחרי הניתוח עם מנתח ההסכם שביצע בפועל את הניתוח.
• שתלים ותותבות (כולל מפרקים מלאכותיים, קוצבי לב וכו').
• אשפוז ובדיקות מעבדה והדמיה הקשורות בניתוח.
• שירותי פיזיותרפיה ואחות פרטית במהלך האשפוז.
• שירותי הסעה באמבולנס עפ"י מחירי מד"א.
• תגמול לכל יום אשפוז במקרה של כיסוי הוצאות הניתוח ע"י קופת החולים :
 - במקרה של ניתוח שהוצאותיו יכוסו במלואן ע"י קופ"ח יהיה זכאי המבוטח לתגמול בסך 724 ₪ לכל יום אשפוז, לתקופה מרבית של 30 ימי אשפוז לכל ניתוח.
 - מבוטח אשר ימציא לביה"ח הפרטי טופס התחייבות, טופס 17 , מטעם קופת חולים לכיסוי הוצאות הניתוח, יהיה זכאי לפיצוי בסך 406 ₪ לכל יום אשפוז, לתקופה מרבית של 30 ימי אשפוז לכל ניתוח.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
• כיסוי הוצאות הניתוח - במקרה שהמבוטח יבחר לבצע ניתוח בחו"ל, יהיה זכאי לכיסוי הוצאות הניתוח בחו"ל כולל שכר מנתח/מרדים וכיסוי הוצאות בית החולים בחו"ל.
• כיסוי הטסה רפואית - במקרה בו המבוטח נזקק להטסה רפואית או במקרה ותקופת האישפוז שבמהלכו בוצע הניתוח תעלה על 10 ימים רצופים יכוסו הוצאות הטיסה של המבוטח ומלווה אחד.
• כיסוי הוצאות שהייה - במקרה בו המבוטח נזקק להטסה רפואית או במקרה ותקופת האישפוז שבמהלכו בוצע הניתוח תעלה על 10 ימים רצופים יכוסו הוצאות השהייה עד לסך של 750 ₪ ליום לתקופה מרבית של 30 יום.
• כיסוי הוצאות שני מלווים כאשר המבוטח הוא ילד - למבוטח קטין היוצא לניתוח גדול בחו"ל (אשפוז של 10 ימים ויותר) ו/או זקוק להטסה רפואית, יכוסו הוצאות עבור שני מלווים עד לסך של 1,500 ₪ ליום לתקופה מרבית של 30 יום.
• כיסוי להוצאות הטסת גופה - סכום ביטוח מירבי במקרה של צורך בהטסת גופה 25,453 ₪.
• פיצוי חד פעמי בעת ניתוח גדול - במידה ומשך האשפוז בחו"ל לצורך ניתוח יעלה על 10 ימים רצופים, יקבל המבוטח עם שובו ארצה, פיצוי חד פעמי בגובה 10,181 ₪ לכיסוי הוצאות שונות.
• שיפוי בגין המשך טיפולים בישראל - אם משך האשפוז בחו"ל לצורך ניתוח יעלה על 10 ימים רצופים, יינתן למבוטח עם שובו ארצה שיפוי להוצאות כמפורט להלן עד תקרה של 7,636 ₪ לכל הכיסויים יחד בתקופה של עד 3 חודשים לאחר הניתוח.
שהיה במוסד החלמה בישראל הכוללים טיפולים פיזיוטרפיים, ריפוי בעיסוק, ייעוץ דיאטטי ושיקום כושר הדיבור ,עד 12 מפגשים כל אחד, עד 153 ₪ למפגש בהשתתפפות עצמית של 20%.
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
גמלה חודשית לאחר השתלה בחו"ל גמלה בסך של ₪5,679 לחודש, לתקופה של 24 חודשים, לאחר השתלה שבוצעה בחו"ל וכן גם להשתלה שבוצעה בישראל לחילופין אם בחר המבוטח, הוא יכול לקבל פיצוי בסך 311,399 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל וזאת כנגד כל התחייבות אחרת של המבטח. סכום הביטוח המרבי להשתלה כולל בין היתר:
• הוצאות אשפוז, ללא הגבלת עלות יום אשפוז עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה ועד 180 יום לאחר ביצועם.

• הוצאות חדר ניתוח ושכר הצוות המנתח.
• הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד.
• הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל, במידת הצורך.
• הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה בהמתנה להשתלה.
• הוצאות עבור קציר האיבר, שימורו והעברתו למקום ההשתלה
• הוצאות איתור תרומת מח עצם, עד 259,499 ₪
• פיצוי חד פעמי בגין השתלה – 10,380 ₪
• שיפוי עד 10,380 ₪ לתורם איבר או מח עצם לכיסוי הוצאות/פגיעה בהכנסות
• הכיסוי לכל החיים
• הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע השתלה בחו"ל.
• הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל אם נפטר חו"ח בעת שהותו בחו"ל.
• הכיסוי תקף למקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים ו/או טרור.

כיסוי לטיפולים מיוחדים בחו"ל- עד תקרת ביטוח מרבית של 518,999 סכום הביטוח המרבי להוצאות כפוף לפירוט כמופיע בפרק 1 לעיל. תנאי זכאות משופרים במקרה הביטוח: עמידה ב - 2 תנאים מתוך 4
- התחשבות באם סיכויי ההצלחה בחו"ל גבוהים באופן משמעותי מישראל.
- זמן המתנה ארוך עלול לגרום לסכנת חיים ו/או החמרת מצב היכולה לגרום לנכות בדרגה גבוהה.
- ביצוע הטיפול/ניתוח בחו"ל חיוני להצלת חיי המבוטח ומניעתו מהווה סכנה ממשית לחייו.
- הטיפול/ניתוח אינו בר ביצוע בישראל ואין לו טיפול/ניתוח חלופי בישראל.
גמלה חודשית של 1,038 ₪ לאחר טיפול מיוחד או ניתוח מיוחד בחו"ל אם השתתפה קופת החולים במימון של לפחות 25% מהעלויות.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
סכום ביטוח מירבי של עד 10,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח לכל מקרי הביטוח יחד. זכאות לתרופה הינה על פי חלוקה של המחלות ל – 4 קבוצות כאשר לכל קבוצה בנפרד יש סכום ביטוח בגובה מיליון שקל המתחדש כל שנתיים. (סכום ביטוח מקסימאלי מתחדש של עד 4,000,000 ₪ )
• תרופה חומר כימי ו/או ביולוגי. ההגדרה כוללת מניעת החמרתו או מניעת הישנותו של המצב הרפואי.
• תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות – מאושרות לשיווק בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.
• תרופות אשר כלולות בסל הבריאות אך התוויתן אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול בתרופה.מאושרות לשיווק בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות. ונועדה לטיפול במחלות ממאירות.
• תרופה אונקולוגית והמטו-אונקולוגית המוגדרת כ - OFF LABEL
• תכשיר מזון רפואי וויטמינים - לראשונה בישראל! שהצורך בהם הומלץ בשילוב טיפול תרופתי על ידי רופא מומחה.
• תרופה חלופית – זכאות גם במקרה שיש לתרופות הנ"ל תרופה חלופית בסל הבריאות.
• ללא השתתפות עצמית (בתרופות שעלותן מעל 350 ₪ לחודש ברכישה מספקי הסכם).
• פיצוי כספי בגין טיפולים כימותראפיים בסך 150 ₪ ליום, עד 30 יום.
• הכיסוי הוא לכל החיים.
• שיפוי עבור עלות שירות וטיפול רפואי - 200 ₪ ליום, עד 30 יום סה"כ לכל מקרה. ביטוח.
• הכיסוי תקף גם בעת אשפוז או ניתוח.
• הכיסוי תקף למקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים ו/או טרור.
• קבלת תגמולי הביטוח גם אם שהה המבוטח מחוץ לגבולות מדינת ישראל עד - 180 יום רצופים.
• כיסוי לתרופות יתומות – עד 2,000,000 ₪ לכל המקרים יחד.
• רכישת התרופה תעשה באמצעות הפניית המבוטח אל ספקי הסכם של החברה.
• במקרה רכישת תרופה באמצעות ספק אחר תהיה השתתפות עצמית של 20%.
• במקרה של רכישת תרופה למרות הימצאותה של תרופה גנרית ישא המבוטח בהשתתפות עצמית של 20%.
• שירות תרופה מהירה - שירות משלוחי תרופות עד הבית – במקרים מיוחדים.
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
פיזיותרפיה ושירותי אחות פרטית במהלך אשפוז לצורך או עקב ניתוח ברשימת הניתוחים, שניהם ביחד, עד 537 ש”ח ליום אשפוז ועד 7 ימים לכל ניתוח. שיפוי בגין המשך טיפולים בישראל אם משך האשפוז בחו"ל לצורך ניתוח יעלה על 10 ימים רצופים, יינתן למבוטח עם שובו ארצה שיפוי להוצאות כמפורט להלן עד תקרה של 7,636 ₪ לכל הכיסויים יחד בתקופה של עד 3 חודשים לאחר הניתוח: שהיה במוסד החלמה בישראל
• טיפולים פיזיותראפיים - עד 12 מפגשים, עד 153 ₪ למפגש, השתתפות עצמית של 20%
• ריפוי בעיסוק- עד 12 מפגשים, עד 153 ₪ למפגש, השתתפות עצמית של 20%
• ייעוץ דיאטטי- עד 12 מפגשים, עד 153 ₪ למפגש, השתתפות עצמית של 20%
• שיקום כושר הדיבור- עד 12 מפגשים, עד 153 ₪ למפגש, השתתפות עצמית של 20%
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
התייעצות אחת לפני הניתוח ואחת אחרי הניתוח עם מנתח ההסכם שביצע בפועל את הניתוח.
חוות דעת שנייה לבדיקה פתולוגית - מבוטח אשר יעבור ניתוח המכוסה במסגרת הפוליסה יהיה זכאי לבדיקה פתולוגית אחת נוספת של הממצאים בארץ או בחו"ל, על ידי רופא מומחה. סכום הכיסוי המירבי הינו 792 ₪.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
איידס - המבוטח זכאי לפיצוי חד פעמי בסך של 187,431 ₪ בתנאי שהמחלה התגלתה תוך פרק זמן שאינו עולה על 24 חודשים ממועד הניתוח בו נדבק בנגיף ובתנאי שהמבוטח לא היה חולה ו/או נשא של הנגיף טרם תחילת הביטוח.
צהבת B - המבוטח זכאי לפיצוי חד פעמי בסך של 37,362 ₪ בתנאי שהמחלה התגלתה תוך פרק זמן שאינו עולה על 24 חודשים ממועד הניתוח בו נדבק בנגיף ובתנאי שהמבוטח לא היה חולה ו/או נשא של הנגיף טרם תחילת הביטוח.
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי חד פעמי בגובה של 101,810 ₪ במקרה מות המבוטח כתוצאה מהניתוח בחו"ל.
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי למקרה של אובדן כושר עבודה לאחר ניתוח בחו"ל פיצוי בגובה של 3,054 ₪ לחודש לתקופה מרבית של 12 חודש לאחר תקופת המתנה של 3 חודשים.
• שחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה וסיעוד - המבוטח ישוחרר מתשלום פרמיה במקרים אלו, בתנאי שמלאו לו 18 שנים ולא יותר מ - 65 למקרה אובדן כושר עבודה. הגדרת הזכאות לשחרור מתשלום פרמיה מפורטת בפוליסה.
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
ימי החלמה מבוטח אשר עבר ניתוח לב (מעקפים) או ניתוח מח, או השתלת לב, ריאה, לב-ריאה, כליה או כבד, יהיה זכאי בהשתתפות בהוצאות המחלה בבית החלמה מוכר. סכום הביטוח המרבי לכל יום החלמה יהיה 529 ₪.
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
טיפולים פיזיוטראפיים, ריפוי בעיסוק, ייעוץ דיאטטי ושיקום כושר הדיבור השתתפות עצמית של 20%.
תרופות - רכישת תרופות באמצעות ספק שאינו מופיע ברשימת ספקי ההסכם כרוכה בהשתתפות עצמית של 20%. במקרה של רכישת תרופה למרות הימצאותה של תרופה גנרית ישא המבוטח בהשתתפות עצמית של 20%. תרופות שעלותן מתחת ל 350 ש"ח בחודש כרוכות בתשלום עצמי של 20%.
כיסויים ושירותים נוספים
• הפריית מבחנה - מבוטחת תהיה זכאית להשתתפות עצמית בכיסוי הוצאות עבור הפריית מבחנה עד 75% מהעלות בפועל ולא יותר מ- ₪5,229 . הזכאות הינה לעד שתי הפריות במשך תקופת הביטוח. לכיסוי זה תקופת אכשרה של 12 חודש.
• עקירת שן כירורגית - המבוטח זכאי להשתתפות בהוצאות עבור עקירת שן כירורגית על ידי רופא מומחה לכירורגיית פה ולסת. סכום הביטוח המרבי לעקירה הינו 223 ₪. תקופת האכשרה לסעיף זה הינה 6 חודשים.
• ניתוחי חניכיים - המבוטח זכאי להשתתפות בהוצאות עבור ניתוח חניכיים, עד לסכום של 447 ₪ לטיפול (שישית פה), ולא יותר מ- 6 טיפולים. תקופת האכשרה לסעיף זה הינה 6 חודשים.
• שירותי חירום ועזרה ראשונה לשיכוך כאבי שיניים - המבוטח זכאי לשירותי חירום ועזרה ראשונה במקרים המפורטים בפוליסה, בתנאי שלא זומן לטיפול מראש. שירות זה יינתן באמצעות מוקד שיעמוד לרשות המבוטח.
• שחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה וסיעוד - המבוטח ישוחרר מתשלום פרמיה במקרים אלו, בתנאי שמלאו לו 18 שנים ולא יותר מ - 65 למקרה אובדן כושר עבודה. הגדרת הזכאות לשחרור מתשלום פרמיה מפורטת בפוליסה.
• שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אבטלה- ייחודי לפניקס המבוטח ישוחרר מתשלום פרמיה במקרה זה. הגדרת הזכאות לשחרור מתשלום פרמיה מפורטת בפוליסה.
• כיסוי לתאונות דרכים וטרור - הפוליסה תכסה מקרי ביטוח הנובעים מתאונות דרכים וטרור לכיסוי ניתוחים בארץ, בעולם, השתלות, ותרופות שאינן בסל הבריאות.
פרמיה
₪ 123.80
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל