ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח סיעודי

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוח סיעודי המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח סיעודי לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  עתיר כבוד משלים - תקופת המתנה 5 שניםהגדרת זכאות לביטוח (ADL)
מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש (כהגדרתו בפוליסה) או כחולה אלצהיימר (כהגדרתו בפוליסה) או שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) מהפעולות היומיומיות הבאות: 3 מתוך 6 הפעולות לעיל, יהיה זכאי ל - 100% מהתגמול הסיעודי.
תקופת תשלום הפיצוי
כל החיים.
תקופת המתנה
60 חודשים.
פיצוי
• פיצוי חודשי לפי גובה הפיצוי שנבחר.
• תגמולי הביטוח עבור טיפול בבית וטיפול במוסד סיעודי זהים.
• אין התקזזות במקרה של כיסוי חופף מחברות ביטוח אחרות.
פיצוי מקסימאלי
₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי
70
סוג פרמיה
פרמיה קבועה.
פיצוי במקרה מוות
מוטבים של מבוטח שנפטר והתמלאו התנאים (המבוטח היה מטופל סיעודי,חלפה תקופת ההמתנה, שולמו פרמיות עבור שנת ביטוח אחת לפחות, שולמו למבוטח תגמולי ביטוח בסך מינימלי של חודש סיעודי אחד אך פחות מ - 12 חודשי תשלום סיעודי), יקבלו מהחברה השלמה של התגמול הסיעודי ל - 12 חודשי תגמול סיעודי.
פיצוי לשיקום
מבוטח ששילם פרמיות לפחות 24 חודשים והפך למטופל סיעודי (כמוגדר בהגדרת הזכאות לעיל) זכאי לשיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% ועד גובה סכום הפיצוי החודשי או עד 5,000 ₪, הנמוך מביניהם, למשך תקופה של עד 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד.
השתתפות עצמית
שיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20%.
כיסויים ושירותים נוספים
• כיסוי למטופל סיעודי כתוצאה מאירוע טרור - המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי סיעודי מהפוליסה והיה ונפגע בפעולת טרור, גם אם נמצא זכאי לפיצוי ו/או טיפול מגורם ממשלתי, עד לתקרה של 10,279 ₪ (לפי מדד בסיס אפריל 2006).
• במשך התקופה שבה ישולמו על ידי המבטח תגמולי סיעוד חודשיים, ישוחרר המבוטח הנמצא במצב סיעודי מתשלום הפרמיה, לביטוח זה בלבד.
• ערך מסולק - במקרה הפסקת תשלום הפרמיה על ידי המבוטח אם התקבל המבוטח לביטוח כשהוא מעל גיל 40 ולאחר ששולמו הפרמיות במלואן במשך שנת ביטוח אחת שלמה לפחות, או אם המבוטח התקבל לביטוח כשהוא מתחת לגיל 40 ולאחר ששולמו הפרמיות במלואן במשך 2 שנות ביטוח שלמות לפחות.
לפוליסה זו אין ערך פידיון.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח
₪ 8.11

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל