ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

מנורה -  Top Basicכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
כיסוי לניתוחים בחו"ל (כיסוי לכל הניתוחים):
שיפוי עבור ההוצאות הבאות:
• שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח ואשפוז עד 30 ימי אשפוז, בדיקה פתולוגית, שתלים עד 48,000 ש"ח, אחות פרטית או פיזיותרפיסט פרטי 600 ש"ח ליום עד 8 ימים, אמבולנס
• שיפוי עבור ניתוח שלא אושר מראש ע"י המבטחת: כיסוי עד לתקרת בית חולים ומנתח אשר בהסכם עם המבטחת
כיסויים נוספים עקב ביצוע ניתוח:
• שיפוי עבור הטסה, הטסה רפואית עד 50,000 ש"ח
• שהיית מלווה עד 600 ש"ח ליום, החל מהיום השמיני לאשפוז ועד תקרה של 33 ימים
• שהיית המבוטח לאחר ניתוח עד 600 ש"ח ליום למשך עד 5 ימי שהייה בחו"ל מיום ששוחרר מבית החולים
• הטסת גופה
• הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל 50,000 ש"ח
• ריפוי בעיסוק 180 ש"ח לטיפול, עד 10 טיפולים (לתקופה של עד 120 יום לאחר ביצוע הניתוח)
• הוצאות החלמה (לאחר ניתוח שמשך האשפוז שלו עלה על 7 ימים רצופים) - החזר הוצאות ההחלמה במוסד הבראה עד 800 ש"ח ליום לתקופה של עד 5 ימים, ובתנאי שטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח
התייעצות עם רופאים מומחים מחו"ל:
• לפני ניתוח: שיפוי עד 3,800 ש"ח להתייעצות, אחת לשנת ביטוח. בנוסף כיסוי להוצאות טיסה עד 3,500 ש"ח
• לצורך ביקורת לאחר ניתוח: שיפוי עד 3,800 ש"ח להתייעצות, אחת לשנת ביטוח. בנוסף כיסוי להוצאות טיסה עד 3,500 ש"ח
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע השתלה/ טיפול מיוחד בישראל או בחו"ל:
• בדיקות הערכה רפואית של המבוטח עד 25,000 ש"ח לסדרת בדיקות אחת, עד 3 סדרות למקרה ביטוח
• אשפוז בחו"ל
• בהשתלה: ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד להשתלה בגוף המבוטח, שימור האיבר והעברתו למקום ביצוע ההשתלה
• שירותים רפואיים שיינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע ההשתלה/ הטיפול המיוחד
• כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך ההשתלה/ הטיפול המיוחד, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד, והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית. במקרה של מבוטח קטין - תשלום עבור שני מלווים
• הוצאות הטסה רפואית עד 75,000 ש"ח
• הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע ההשתלה/ הטיפול המיוחד בחו"ל, ובלבד שההשתלה/ הטיפול המיוחד בוצעו בפועל - עד 1,000 ש"ח ליום, עד 50,000 ש"ח למקרה ביטוח. במקרה של מבוטח קטין - תשלום עבור שני מלווים
• בהשתלה: טיפולי המשך
• העברת גופת המבוטח לישראל
• הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה/ הטיפול המיוחד בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע ההשתלה/ הטיפול המיוחד בחו"ל - עד 60,000 ש"ח
בהשתלה בלבד:
• איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם היקפי ו/או תאי דם טבורי - עד 170,000 ש"ח.
נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים
תקרת תגמולי הביטוח להשתלמות:
• להשתלת איבר: אצל נותן שירות שבהסכם - שיפוי מלא. אצל נותן שירות שלא בהסכם - עד 4,750,000 ש"ח
• להשתלת איבר מלאכותי או איבר מן החי - עד 2,370,000 ש"ח (בין אם אצל נותן שירות בהסכם ובין אם אצל נותן שירות שלא בהסכם)
פיצוי - גמלה חודשית עבור מועמד להשתלה:
• אם מרותק למיטתו - גמלה חודשית בסך 7,500 ש"ח לתקופה של עד 12 חודשים
• אם מאושפז בבית חולים - גמלה חודשית בסך 3,750 ש"ח במקרה השתלה לתקופה של עד 12 חודשים
• לאחר ביצוע השתלה: גמלה חודשית בסך 7,700 ש"ח לתקופה של עד 24 חודשים. במידה והמבוטח קטין יקבל מחצית מסכום הגמלה לתקופה הנ"ל
בטיפול מיוחד בלבד: • תקרת תגמולי הביטוח עד 850,000 ש"ח
• הכיסוי הבטיחותי: 120,000 ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה)
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
הכיסוי הביטוחי כיסוי לתרופות הבאות:
• תרופה, שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות
• תרופה , אשר כלולה בסל שירותי הבריאות, אך אינה מוגדרת על פי ההתוויה הרפואית, כמיועדת לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
• תרופה OFF LABEL
• תרופת יתום
עד 2,000,000 ש"ח לתקופת זכאות של שלוש שנות ביטוח. בתום כל תקופת זכאות יהיה המבוטח זכאי לעד 2,000,000 ש"ח לתקופת הזכאות העוקבת
שיפוי לשירות או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה: עד 300 ש"ח ליום ולא יותר מ- 60 יום לכל מקרה ביטוח
תרופה במימון קופת החולים ו/או השב"ן, ללא תשלום מטעם המבטחת:
• החזר ההשתתפות העצמית שהמבוטח שילם לקופת החולים ו/או לשב"ן
• פיצוי חודשי בשיעור %10 מהמחיר המרבי המאושר לאותה תרופה, ולא יותר -מ 1,800 ש"ח לחודש
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
שיפוי עבור ריפוי בעיסוק - 180 ש"ח לטיפול, עד 10 טיפולים (לתקופה של עד 120 יום לאחר ביצוע הניתוח)
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
הפוליסה אינה כוללת כיסוי לשירותים אמבולטוריים,
ניתן להרחיבה ולכלול כיסויים אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל: • לפני ניתוח - עד 3,800 ש"ח להתייעצות, אחת לשנת ביטוח. בנוסף, כיסוי להוצאות טיסה עד 3,500 ש"ח
התייעצות לצורך ביקורת לאחר ניתוח - עד 3,800 ש"ח להתייעצות, אחת לשנת ביטוח. בנוסף כיסוי להוצאות טיסה עד 3,500 ש"ח
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
במקרה של מוות כתוצאה מניתוח אלקטיבי/ השתלה/ טיפול מיוחד - פיצוי בסך 120,000 ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה)
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
שיפוי עבור הוצאות החלמה (לאחר ניתוח שמשך האשפוז שלו עלה על 7 ימים רצופים) - החזר הוצאות ההחלמה במוסד הבראה עד 800 ש"ח ליום לתקופה של עד 5 ימים, ובתנאי שטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
תרופות מיוחדות:
• 300 ש"ח למרשם לחודש
ניתוחים בחו"ל:
• התייעצויות עם רופא מומחה בחו"ל לפני ניתוח - 20%
• התייעצויות עם רופא מומחה בחו"ל לצורך ביקורת לאחר ניתוח - 20%
• הוצאות שהייה של מלווה - 50%
• ריפוי בעיסוק עקב ניתוח - 20%
כיסויים ושירותים נוספים
אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים
פרמיה
₪ 24.66
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל