ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

מגדל -  מגדל בריאות פרטית עולמיכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
הכיסוי כולל:
• שכר מנתח פרטי
• שכר רופא מרדים
• הוצאות חדר ניתוח בבי"ח פרטי
• התייעצות עם המנתח לפני או אחרי הניתוח
• התייעצות עם רופא מומחה
• שתל - 18,640 ₪ לכל שתל
• שכר אחות פרטית או פיזיותרפיה במהלך אשפוז - 745 ₪ ליום, ולא יותר מ-8 ימים
• הסעה באמבולנס - 639 ₪ לכל נסיעה
• פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק עקב ניתוח
• ימי החלמה בעת ביצוע ניתוח גדול - 745 ₪ לכל יום ומקסימום 6 ימים
• שיקום דיבור - 159 ₪ לכל טיפול, בכפוף להשתתפות עצמית
• פיצוי בגין יום אשפוז כתוצאה ממחלה - 745 ₪ לכל יום, מקימום 7 ימים
• הוצאות הפרית מבחנה - 5,538 ₪ בכפוף להשתתפות עצמית, עד 2 הפריות
• בדיקות גנטיות לאיפיון והתאמת הטיפול במחלה קיימת לאחר אבחון המחלה - 50,000 ₪ למחלה בכפוף להשתתפות עצמית
• ניתוחים קוסמטיים או אסטתיים - 7,456 ₪, אחת לחמש שנים
• הוצאות החלמה לאחר ניתוח גדול, במוסד הבראה, לרבות בית מלון
• ניתוח לייזר בעיניים לתיקון קוצר ראייה - 2,662 ₪ לכל עין
• הוצאות אשפוז בב"ח פרטי - ללא הגבלת ימים
בניתוח שבוצע באמצעות נותני שירות שבהסכם עם המבטח - כיסוי מלא.
ניתוח באמצעות נותני שירות שלא בהסכם - שיפוי עד גובה הסכום הנקוב באתר האינטרנט של החברה
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
לניתוח שתואם עם החברה – שיפוי מלא
לניתוח שביצועו לא תואם מראש – יינתן שיפוי עד 200% מהסכום הנקוב באתר האינטרנט של החברה
הכיסוי כולל:
• שכר מנתח, מרדים, הוצאות חדר ניתוח ואשפוז, בדיקה פתולוגית
• התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל - 4,000 ₪, עם מומחה בארץ - 1,200 ₪
• שתל - 17,500 ₪ לכל שתל
• הטסה רפואית
• הטסת גופה לארץ במקרה של פטירה
• שכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיה במהלך אשפוז - 700 ₪ ליום, ולא יותר מ-8 ימים
• הוצאות טיסה ושהייה בעת ניתוח גדול בחו"ל למבוטח ומלווה או שני מלווים אם המבוטח הוא קטין- עד 60,000 ₪ לסך כל הוצאות השהייה
• ימי החלמה במוסד הבראה בישראל במקרה של ניתוח גדול בחו"ל
• פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק עקב ניתוח
• הבאת מומחה לביצוע הניתוח בארץ - עד 40,000 ₪
• שיקום דיבור לאחר הניתוח או ארוע מוחי
• פיצוי מיוחד בגין ניתוח שבוצע בחו"ל ללא מעורבות החברה
• המשך טיפולים בישראל
• הנחה בביטוח נסיעות לחו"ל למלווה
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי מלא ללא תקרה במרכזים רפואיים שבהסכם. במרכזים רפואיים אחרים סכום הביטוח המרבי בסך 4,260,562 ₪
להשתלת איבר מבעל חיים - עד 2,449,823 ₪
להשתלת מעי / שחלות – עד 1,597,710 ₪. להשתלת תאי גזע - עד 213,028 ₪
לטיפולים מיוחדים בחו"ל - עד 852,112 ₪.

הכיסוי כולל:
• הטסה רפואית
• הוצאות טיסה ושהייה בחו"ל למבוטח ומלווה/ים
• הערכות רפואיות
• הוצאות בגין טיפול רפואי במבוטח בחו"ל
• הוצאות אשפוז עד 60 יום לפני ביצוע ההשתלה בחו"ל או הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 305 יום לאחר ביצועם
• הוצאות איתור והפקת תאי גזע
• הוצאות טיפולי המשך
• הטסת גופה במקרה פטירה חו"ח
• הוצאות הבאת מומחה לישראל לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד)
• גמלה חודשית לפני ביצוע השתלה למועמד להשתלה בסך 5,325 ₪ עד שישה חודשים
• גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה בסך 5,325 ₪ עד 24 חודשים (לילד 50% מסכום הביטוח)
• פיצוי מיוחד בגין השתלה שבוצעה ללא השתתפות המבטח
כיסוי תחליף ניתוח
טיפול או סדרת טיפולים רפואיים שבאים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח, בארץ או בחו"ל. עד סכום ההוצאות שהוציא המבוטח בפועל או עד 200% מהוצאות עלות הניתוח בישראל הנקוב באתר האינטרנט של החברה עבור הניתוח אותו הטיפול בא להחליף, ובכל מקרה לא יותר מ- 200,000 ₪ למקרה ביטוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
• סכום הביטוח - עד 3,000,000 ₪ למבוטח מתחדש כל 3 שנים ועד 15,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח
• כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות או תרופות הכלולות בסל הבריאות אך לא להתוויה הרפואית המוגדרת לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח ובלבד שאושרו לשימוש הנדרש בישראל או באחת המדינות המוכרות וכן לתרופות יתום ותרופות שהוגדרו כ OFF - ,LABEL
• בנוסף כיסוי לשירות או טיפול רפואי הכרוך במתן התרופה - עד 250 ₪ ליום ועד 60 יום לכל מקרה ביטוח וכן פיצוי בגין טיפול כימותרפי אשר מבוצע במהלך אשפוז בבית חולים – עד 150 ₪ ליום ועד 60 יום לכל מקרה ביטוח
• הכיסוי בכפוף להשתתפות עצמית
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
• אח/ות או פיזיותרפיסט/ית במהלך ימי אשפוז - בניתוחים בארץ: עד 745 ₪, בניתוחים בחו"ל: 700 ₪ לכל יום אשפוז ועד 8 ימים
• פיזיותרפיה עקב ניתוח - בניתוחים בארץ: 319 ₪, בניתוחים בחו"ל: 300 ₪
לכל טיפול, מקסימום 6 טיפולים, בכפוף להשתתפות עצמית
• ריפוי בעיסוק עקב ניתוח - בניתוחים בארץ: 159 ₪ , בניתוחים בחו"ל: 150 ₪
לכל טיפול, מקסימום 12 טיפולים, בכפוף להשתתפות עצמית
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
• בניתוח בארץ : התייעצות אחת עם המנתח לפני או אחרי הניתוח
התייעצות עם מומחה בתחום שאינו המנתח - עד 1,278 ₪
• בניתוח בחו"ל: התייעצות עם מומחה בארץ – עד 1,200 ₪,והתייעצות עם מומחה בחו"ל – עד 4,000 ₪
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
• פיצוי בגין הדבקות בנגיף הפטיטס B לתקופה מרבית שלא תעלה על 12 חודשים
בניתוחים בארץ: 12,355 ₪
בניתוחים בחו"ל: 11,600 ₪
• מענק חד פעמי של 600,000 ₪ במקרה של הדבקות במחלת ה AIDS
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אם נפטר המבוטח במהלך או תוך 7 ימים מהיום בו עבר את הניתוח:
בניתוח בארץ: פיצוי למוטבים בסך 127,816 ₪
בניתוח בחו"ל: פיצוי למוטבים בסך 120,000 ₪
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
• בניתוחים בארץ: ימי החלמה בעת ביצוע ניתוח גדול - 745 ₪לכל יום ומקסימום 6 ימים
• במקרה של ניתוח גדול בחו"ל: ימי החלמה במוסד הבראה בישראל עד 700 ₪ לכל יום הבראה ולתקופה שלא תעלה על 6 ימי הבראה וכן בתנאי שטרם חלפה תקופה של חודש ממועד השחרור מבית החולים.
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• ברכישת תרופות: 300 ₪ למרשם לחודש למעט במקרים הבאים:
לתרופות המיועדות לטיפול במחלת הסרטן - אין השתתפות עצמית
לתרופות OFF LABEL שאינן תרופות אונקולוגיות או המטו-אונקולוגיות - 800 ₪ לחודש
• בניתוחים בישראל ובחו"ל:
ריפוי בעיסוק עקב ניתוח, שיקום כושר הדיבור - 20% מכל טיפול
בניתוחים בישראל בלבד:
בדיקות גנטיות לאיפיון והתאמת הטיפול במחלה קיימת - 20% מכל בדיקה או התייעצות
הפריית מבחנה - 25% מכל טיפול
כיסויים ושירותים נוספים
• שיקום דיבור לאחר ניתוח או בעקבות אירוע מוחי
• הפריית מבחנה - השתתפות ב- 2 טיפולי הפריית מבחנה. לאחר תקופת אכשרה של 12 חודשים, עד 5,538 ₪ ובכפוף להשתתפות עצמית.
• בדיקות לאפיון והתאמת הטיפול למחלה קיימת לאחר אבחון המחלה – עד 50,000 ₪ למחלה, בכפוף להשתתפות עצמית.
• כיסוי לניתוחים קוסמטיים לאחר תקופת אכשרה של 60 חודשים
• כיסוי לניתוח לייזר לתיקון קוצר ראייה לאחר תקופת אכשרה של 18 חודשים
• שירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפול בשיניים
• ברות ביטוח – מתן אפשרות לעבור ללא חיתום ו/או תקופת אכשרה מכיסויים הקיימים בפוליסה למוצרים שישווקו בעתיד
• התכנית מכסה מקרי ביטוח עקב פיגוע טרור, תאונת דרכים או תאונת עבודה
• ברות ביטוח לילדים - אפשרות לצירוף תינוק שייוולד להורים המבוטחים בפוליסה (לפחות 12 חודשים טרם לידתו) תוך 60 ימים ממועד לידתו לאחת מתוכניות הביטוח שישווקו באותה העת, ללא צורך בהצהרת בריאות וחיתום לכיסויים החופפים שבין הכיסויים של ההורים בחבילת בריאות זו לבין הכיסויים בתוכנית הביטוח של התינוק
פרמיה
₪ 102.69
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל