ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

מנורה -  Top Plus לבעלי שב"ןכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ן או לבעלי שב"ן עם נספח ברות ביטוח:
כיסוי מורחב לכל הניתוחים בישראל שיפוי עבור ההוצאות הבאות:
• שכר מנתח הסכם
• שכר רופא מרדים בהסכם
• הוצאות חדר ניתוח ואשפוז שיפוי מלא בבית חולים בהסכם ובכל מקרה עד 30 ימי אשפוז
• בדיקה פתולוגית
• שתלים עד 20,000 ש"ח לשתל
• אחות פרטית או פיזיותרפיסט פרטי 600 ש"ח ליום עד 8 ימים
• אמבולנס
• שיפוי עבור ניתוח מניעתי לנשים במקרה ש לכריתת שד/ שחלה ע"פ קביעת רופא מומחה
• כיסוי למנתח שאינו בהסכם עם המבטחת: שיפוי עד לתקרת הסכום המופיע באתר האינטרנט של המבטחת למנתח שאינו בהסכם עבור הניתוח שבוצע, ובהיעדר סכום באתר האינטרנט כאמור – עד לתקרת הסכום הקבוע למנתחי הסכם של המבטחת עבור הניתוח שבוצע
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
שיפוי עבור ההוצאות הבאות בעת ביצוע השתלה בישראל או בחו"ל:
• בדיקות הערכה רפואית של המבוטח עד 25,000 ש"ח לסדרת בדיקות אחת, עד 3 סדרות למקרה ביטוח
• אשפוז בחו"ל
• ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד להשתלה בגוף המבוטח, שימור האיבר והעברתו למקום ביצוע ההשתלה
• שירותים רפואיים שיינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע ההשתלה
• כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך ההשתלה, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד, והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית. במקרה של מבוטח קטין - תשלום עבור שני מלווים
• הוצאות הטסה רפואית עד 75,000 ש"ח
• הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע ההשתלה בחו"ל, ובלבד שההשתלה בוצעה בפועל - עד 1,000 ש"ח ליום, עד 50,000 ש"ח למקרה ביטוח. במקרה של מבוטח קטין - תשלום עבור שני מלווים
• טיפולי המשך
• העברת גופת המבוטח לישראל
• הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע ההשתלה בחו"ל - עד 60,000 ש"ח
• איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם היקפי ו/או תאי דם טבורי - עד 170,000 ש"ח.
נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין היתר - את ההוראות הבאות במצטבר:
• נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע
• מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לענין איסור סחר באיברים
תקרת תגמולי הביטוח להשתלמות:
• להשתלת איבר: אצל נותן שירות שבהסכם - שיפוי מלא. אצל נותן שירות שלא בהסכם - עד 4,750,000 ש"ח
• להשתלת איבר מלאכותי או איבר מן החי - עד 2,370,000 ש"ח (בין אם אצל נותן שירות בהסכם ובין אם אצל נותן שירות שלא בהסכם)
פיצוי - גמלה חודשית עבור מועמד להשתלה:
• אם מרותק למיטתו - גמלה חודשית בסך 7,500 ש"ח לתקופה של עד 12 חודשים
• אם מאושפז בבית חולים - גמלה חודשית בסך 3,750 ש"ח במקרה השתלה לתקופה של עד 12 חודשים
• לאחר ביצוע השתלה: גמלה חודשית בסך 7,700 ש"ח לתקופה של עד 24 חודשים. במידה והמבוטח קטין יקבל מחצית מסכום הגמלה לתקופה הנ"ל
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע השתלה/ טיפול מיוחד בישראל או בחו"ל:
• בדיקות הערכה רפואית של המבוטח עד 25,000 ש"ח לסדרת בדיקות אחת, עד 3 סדרות למקרה ביטוח
• אשפוז בחו"ל
• בהשתלה: ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד להשתלה בגוף המבוטח, שימור האיבר והעברתו למקום ביצוע ההשתלה
• שירותים רפואיים שיינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע ההשתלה/ הטיפול המיוחד
• כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך ההשתלה/ הטיפול המיוחד, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד, והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית. במקרה של מבוטח קטין - תשלום עבור שני מלווים
• הוצאות הטסה רפואית עד 75,000 ש"ח
• הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע ההשתלה/ הטיפול המיוחד בחו"ל, ובלבד שההשתלה/ הטיפול המיוחד בוצעו בפועל - עד 1,000 ש"ח ליום, עד 50,000 ש"ח למקרה ביטוח. במקרה של מבוטח קטין - תשלום עבור שני מלווים
• בהשתלה: טיפולי המשך
• העברת גופת המבוטח לישראל
• הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה/ הטיפול המיוחד בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע ההשתלה/ הטיפול המיוחד בחו"ל - עד 60,000 ש"ח
בהשתלה בלבד:
• איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם היקפי ו/או תאי דם טבורי - עד 170,000 ש"ח.
נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים
תקרת תגמולי הביטוח להשתלמות:
• להשתלת איבר: אצל נותן שירות שבהסכם - שיפוי מלא. אצל נותן שירות שלא בהסכם - עד 4,750,000 ש"ח
• להשתלת איבר מלאכותי או איבר מן החי - עד 2,370,000 ש"ח (בין אם אצל נותן שירות בהסכם ובין אם אצל נותן שירות שלא בהסכם)
פיצוי - גמלה חודשית עבור מועמד להשתלה:
• אם מרותק למיטתו - גמלה חודשית בסך 7,500 ש"ח לתקופה של עד 12 חודשים
• אם מאושפז בבית חולים - גמלה חודשית בסך 3,750 ש"ח במקרה השתלה לתקופה של עד 12 חודשים
• לאחר ביצוע השתלה: גמלה חודשית בסך 7,700 ש"ח לתקופה של עד 24 חודשים. במידה והמבוטח קטין יקבל מחצית מסכום הגמלה לתקופה הנ"ל
בטיפול מיוחד בלבד: • תקרת תגמולי הביטוח עד 850,000 ש"ח
• הכיסוי הבטיחותי: 120,000 ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה)
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסוי לתרופות הבאות:
• תרופה, שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות
• תרופה , אשר כלולה בסל שירותי הבריאות, אך אינה מוגדרת על פי ההתוויה הרפואית, כמיועדת לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
• תרופה OFF LABEL
• תרופת יתום
סכום הביטוח המירבי עד 2,000,000 ש"ח לתקופת זכאות של שלוש שנות ביטוח. בתום כל תקופת זכאות יהיה המבוטח זכאי לעד 2,000,000 ש"ח לתקופת הזכאות העוקבת
שיפוי לשירות או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה: עד 300 ש"ח ליום ולא יותר מ- 60 יום לכל מקרה ביטוח
תרופה במימון קופת החולים ו/או השב"ן, ללא תשלום מטעם המבטחת:
• החזר ההשתתפות העצמית שהמבוטח שילם לקופת החולים ו/או לשב"ן
• פיצוי חודשי בשיעור %10 מהמחיר המרבי המאושר לאותה תרופה, ולא יותר -מ 1,800 ש"ח לחודש
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
הפוליסה אינה כוללת כיסוי לשירותים אמבולטוריים,
ניתן להרחיבה ולכלול כיסויים אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
התייעצות הקשורה בניתוח: • בישראל - עד 1,000 ש"ח להתייעצות לפני ניתוח, עד 3 התייעצויות בשנת ביטוח
• בחו"ל - עד 3,800 ש"ח להתייעצות לפני ניתוח, אחת לשנת ביטוח. בנוסף, כיסוי להוצאות טיסה עד 3,500 ש"ח
• בחו"ל - עד 3,800 ש"ח להתייעצות לצורך ביקורת לאחר ניתוח, אחת לשנת ביטוח. בנוסף, כיסוי להוצאות טיסה עד 3,500 ש"ח
התייעצות שאינה קשורה לניתוח:
• עד 750 ש"ח להתייעצות, עד 2 התייעצויות בשנת ביטוח
• במקרה גילוי של מחלה קשה - עד 1,200 ש"ח להתייעצות, עד 2 התייעצויות בגין כל מחלה
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
במקרה של מוות כתוצאה מניתוח אלקטיבי/ השתלה/ טיפול מיוחד - פיצוי בסך 120,000 ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה)
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
במקרה של מוות כתוצאה מניתוח אלקטיבי/ השתלה/ טיפול מיוחד - פיצוי בסך 120,000 ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה)
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
שיפוי עבור הוצאות החלמה (לאחר ניתוח שמשך האשפוז שלו עלה על 7 ימים רצופים) - החזר הוצאות ההחלמה במוסד הבראה עד 800 ש"ח ליום לתקופה של עד 5 ימים, ובתנאי שטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
תרופות מיוחדות:
• 300 ש"ח למרשם לחודש
ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן או ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן עם נספח ברות ביטוח:
• ריפוי בעיסוק עקב ניתוח - %20
• התייעצויות בישראל ובחו"ל לפני ניתוח - %20
• התייעצויות עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות לניתוח - %25
כיסוי ניתוחים בחו"ל:
• התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל לפני ניתוח - %20
• התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל לצורך ביקורת לאחר ניתוח -20%
• הוצאות שהייה של מלווה - 50%
• ריפוי בעיסוק עקב ניתוח - 20%
שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות):
• שירות רופא עד הבית כולל פינוי באמבולנס - 25%
• בדיקה תקופתית 98₪
כיסויים ושירותים נוספים
• באשפוז בבית חולים בישראל כתוצאה מתאונה או ממחלה, לתקופה העולה על 4 ימי אשפוז - פיצוי בסך 600 ש"ח ליום מהיום הרביעי ועד לסה"כ 4 ימי אשפוז
• שירותי עזרה ראשונה לטיפול בבעיות רפואיות בשיניים
• בדיקה תקופתית - מסירת אנמנזה רפואית, בדיקה גופנית הכוללת: מדידת דופק, מדידת לחץ דם, מדידת גובה, מדידת משקל, מדידת השמנה (ביחידות BMI), בדיקת המראה הכללי, התרשמות כללית של הרופא מבדיקה חיצונית בלבד, בדיקת א.ק.ג. (עם תדפיס), בדיקות מעבדה: ספירת דם לפי 8 פרמטרים, דיפרנציאל לפי 5 פרמטרים; בדיקת שתן כללית לפי 20 פרמטרים, מתן דו"ח מסכם
השירות יינתן אחת לשנת ביטוח, לילדים מעל גיל 14
שירות רופא עד הבית, כולל פינוי באמבולנס:
• הפניית החולה לחדר מיון בבית החולים
• מסירת אנמנזה רפואית
• בדיקה גופנית של החולה
• קביעת אבחנה רפואית
• קבלת תרופות ראשוניות
• קבלת מרשם לתרופות
• הפנייה להמשך טיפול
• הפניית החולה לחדר מיון בבית החולים
• מתן תעודה רפואית
• פינוי חינם באמבולנס
פרמיה
₪ 64.56
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל