ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  קו הכסףכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
ביטוח לניתוחים בבית חולים פרטי בישראל מהשקל הראשון, תשלום עבור:
• התייעצות אחת לפני הניתוח ואחת אחרי הניתוח עם מנתח ההסכם שביצע בפועל את הניתוח
• מנתח/מרדים שבהסכם או מנתח/מרדים אחר (שאינו בהסכם) בגובה התעריף הממוצע של מחירי ההסכם
• בית חולים פרטי שבהסכם או בית חולים שאינו נותן שירות בהסכם עד לגובה התעריף הממוצע של מחירי בתי חולים שהנו נותן שירות שבהסכם
• שיפוי עבור הוצאות אשפוז - עד 30 ימי אשפוז לניתוח, אשפוז בחדר פרטי בבי"ח פרטי (החל מהיום הרביעי), הוצאות נלוות בעת אשפוז בבי"ח פרטי (עיתון, אינטרנט, טלפון קווי, הזמנת ארוחה, מזכירה), שתל (עד 22,000 ש"ח למקרה ביטוח, הוצאות אש"ל למלווה), חוות דעת שניה בפתולוגיה, אמבולנס

הכיסוי לניתוח בארץ בבית חולים וע“י רופא שבהסכם עם הפניקס - מלא
לניתוח בבית חולים וע“י רופא שאינו בהסכם עם הפניקס - ע“פ הסכום המרבי המקביל לעלות ביצוע הניתוח בבית חולים ועל ידי רופא שבהסדר
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
ביטוח עבור הוצאות רפואיות ללא תקרה, מלבד אביזר רפואי המושתל בגופו של המבוטח במהלך הניתוח שהנו עד לתקרה של 22,000 ₪ לניתוח
ניתוחים פרטיים בחו“ל - כיסוי הוצאות עבור:
• הטסה רפואית - בטיסה מסחרית רגילה ועד 60,000 ₪ למקרה ביטוח
• הוצאות טיסה הלוך חזור במחלקת תיירים בטיסה מסחרית רגילה למלווה אחד / שני מלווים של מבוטח קטין בגין ניתוח לב פתוח/ ניתוח מח/ במקרה של תקופת אשפוז מניתוח בחו"ל מעל 10 ימים
• הוצאות שהייה - בהטסה רפואית/ אשפוז העולה על 10 ימים מניתוח בחו"ל/ ניתוח לב/ ניתוח מח - עד 900 ₪ ליום ועד 30 יום. מבוטח קטין - עבור שני מלווים עד סך של 1,800 ₪ לשניהם ועד ל-30 יום
• הטסת הגופה במקרה פטירה בתוך 3 ימים ממועד שחרורו של המבוטח מביה"ח בחו"ל - ועד 30,000 ₪
• פיצוי בגין אשפוז ממושך בתקופת אשפוז העולה על 10 ימים לאחר שובו של המבוטח לישראל בסך 12,000 ₪
• הוצאות במשך טיפול בישראל עד 9,000 ₪, כוללות: שהייה במוסד החלמה עד 10 ימים ועד 600 ₪ ליום, טיפולים פיזיותרפיים/ ריפוי בעיסוק/ שיקום כושר הדיבור בתוך 3 חודשים מהניתוח - עד 200 ₪ לטיפול ועד 12 טיפולים בכפוף ל-%20 השתתפות עצמית.ייעוץ דיאטטי בתוך 3 חודשים ממועד הניתוח - עד 200 ₪ לייעוץ ועד 2 ייעוצים ובכפוף ל-%20 השתתפות עצמית. שירותי אח/ות פרטי/ת בעז אשפוז - עד 750 ₪ ליום ועד 8 ימי אשפוז
• פיצוי בגין מוות מניתוח במהלך או תוך 7 ימים מניתוח בחו"ל - 130,000 ₪
• הבאת מנתח מחו"ל לארץ - עד 40,000 ₪
• ביטוח נסיעות לחו"ל למבוטח ולמלווה - 35% הנחה מתעריפי החברה לאותה עת לתקופה של עד 14 יום
• מידע וייעוץ בסידורי שהייה למלווה
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
השתלות בישראל ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל
• השתלות של איברים שנלקחו מגופו של אדם - שיפוי ללא תקרה,
• השתלות של איברים שנלקחו מבעלי חיים - שיפוי עד 3,100,100 ₪
בשני המקרים השיפוי יהיה לא יותר ממחיר ההשתלה המקסימאלי המקובל לאותו סוג ההשתלה במדינה בה מתבצעת ההשתלה
• לטיפול מיוחד בחו"ל - עד סכום ביטוח מירבי של 800,000 ₪ למבוטח וזאת ביחס לכל תקופת הביטוח
סכום הביטוח המרבי להשתלה/ טיפול מיוחד כולל בין היתר:
• גמלת החלמה בסך של 6,800 ₪ לחודש, לתקופה של 24 חודשים, לאחר השתלה
• פיצוי חד פעמי בגין השתלה בחו"ל - 13,000 ₪
• הוצאות איתור תורם מח עצם ו/ או תאי גזע מדם היקפי עד 350,000 ₪
• הוצאות בגין הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל - עד 80,000 ₪ ועד שתי בדיקות הערכה למקרה ביטוח
• הוצאות אשפוז בחו"ל - עד 60 יום לפני ביצוע השתלה/ טיפול מיוחד ועד 305 יום לאחר ביצועם
• הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע השתלה/ טיפול מיוחד בחו"ל שלא ניתנים לביצוע בישראל - עד 60,000 ש"ח להשתלה או עד 30,000 ₪ לטיפול מיוחד בחו"ל
• הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל והוצאות העברה יבשתית - עד 50,000 ₪ להשתלה/ טיפול מיוחד בחו"ל
• הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ומלווה אחד - עד 800 ₪ ליום שהייה ליחיד או עד 1200 ש"ח ליום לשניים - מבוטח ומלווה, (אם הניתוח מבוצע בילד הוצאות שהייה לשני מלווים ,עד 800 ₪ למלווה השני), עד לסכום של 60,000 ש"ח לכלל המלווים להשתלה/ טיפול מיוחד בחו"ל
• הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע השתלה - עד 80,000 ₪ להשתלה
• גמלה בעקבות השתתפות קופת של לפחות %25 חולים במימון מהטיפול או מהניתוח המיוחד - 1300 ₪ ל-12 חודשים

במקרה של השתלה בחירה בין שתי אופציות חלופיות נוספות - המבוטח יוכל לקבל פיצוי חד פעמי בסך 365,000 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל וזאת כנגד כל התחייבות אחרת של המבטח בגין ההשתלה.
או:
המבוטח יוכל לקבל פיצוי חד פעמי בגובה של 365,000 ₪ וזאת בתנאי שהגיש תביעה לחברה בגין ההשתלה לפני ביצועה ובכפוף להמצאת אישור רשמי של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בהשתלת איבר ובטרם ביצוע ההשתלה. פיצוי זה יינתן כנגד כל התחייבות אחרת של המבטח בגין ההשתלה
כיסוי תחליף ניתוח
טיפולים מחליפי ניתוח:
• השיפוי המרבי בגין טיפול או סידרת טיפולים חלופיים יהיה עד עלות הניתוח שנמנע (כשהטיפול בחו"ל - עד 200% מעלות הניתוח), ללא הגבלה למספר הטיפולים להם יזדקק המבוטח בארץ או בחו"ל ועד תקרה של 220,000 ₪
• הטיפול החלופי יתבצע אם קיים צורך רפואי בניתוח, ויתבצע בכל מקום לבחירת המבוטח
תרופות מחוץ לסל בריאות
סל הזהב - תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות:
• כיסוי לתרופה המוגדרת OFF LABEL, תרופות יתומות, וכן ל לתוספי מזון (תכשיר מזון רפואי ו/או ויטמינים או מינרליים) שהצורך בהם הומלץ בשילוב טיפול תרופתי על ידי רופא מומחה לטיפול במחלה של המבוטח
• עד תקרת כיסוי של 12,000,000 ₪ בכל תקופת הביטוח לכל מקרי הביטוח יחד, ועד תקרה של 3,000,000 ₪ המתחדש כל שנתיים
• ללא השתתפות עצמית בתרופות שעלותן מעל 400 ₪ לחודש (למעט ברכישת תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות)
• הזכאות אינה מותנית בחלוקה לקבוצות של מחלות
• פיצוי בעת קבלת שיפוי מלא מגורם אחר בגין מקרה הביטוח - 15% מעלות התרופה על פי המחיר המרבי שאושר על ידי משרד הבריאות
• פיצוי בעת קבלת שיפוי מלא מגורם אחר בגין מקרה ביטוח - 15% מעלות השתתפות הגורם האחר
• פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי - 200 ₪ לכל יום טיפול כימותראפי ולא יותר מאשר 30 יום לכל תקופת הביטוח
• שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופה - עד 250 ₪ ליום ולא יותר מ-60 יום לכל מקרה ביטוח
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
• פיזיותרפיה ושירותי אחות פרטית במהלך אשפוז לאחר ניתוח - עד 250 ש"ח לטיפול ובגובה %75 מההוצאה ועד 10 טיפולים במהלך 90 יום לאחר מועד ביצוע הניתוח למקרה ביטוח
• ריפוי בעיסוק - 2 טיפולים במהלך 90 יום לאחר מועד %80 מההוצאה ועד 150 ש"ח לטיפול ועד ביצוע הניתוח ולמקרה ביטוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
הפוליסה אינה כוללת כיסוי לשירותים אמבולטוריים,
ניתן להרחיבה ולכלול כיסויים אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
ניתוח בארץ - התייעצות אחת עם הרופא המנתח לפני/ לאחר הניתוח
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
• 220,000 ש"ח בהדבקות בתסמונת הכשל החיסוני מעירוי דם מניתוח תוך 24 חודשים מהניתוח
• 100,000 ש"ח בהדבקות בצהבת מסוג B מניתוח תוך 24 חודשים מהניתוח
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
בניתוחים בחו"ל - 130,000 ₪ בגין מוות במהלך הניתוח או תוך 7 ימים מביצוע הניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
• שיפוי עבור ימי החלמה לאחר ניתוח עד 750 ש"ח ליום ובגובה %75 מההוצאה ועד 6 ימים רצופים במהלך 60 יום ממועד ביצוע הניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• במקרה של ניתוח בחו"ל, השתתפות עצמית של 20% במקרים הבאים: טיפולים פיזיותרפיים/ ריפוי בעיסוק/ שיקום כושר הדיבור בתוך 3 חודשים מהניתוח, יעוץ דיאטטי בתוך 3 חודשים ממועד הניתוח
• ברכישת תרופות:
בעת קיומה של תרופה גנרית בסל - %20 לתרופה
רכישת תרופה של באמצעות ספקי הסכם של המבטח - %20 לתרופה
• במקרה של הוצאות איתור תורם מח עצם ו/ או תאי גזע מדם היקפי - השתתפות עצמית של %10 ולא יותר מ-13,000 ₪
• בניתוח בישראל :
אשפוז בחדר פרטי בבי"ח פרטי מעל 3 ימים - %50
החזר הוצאות אש"ל של מלווה/ ריפוי בעיסוק לאחר ניתוח - 20%
פיזיותרפיה לאחר ניתוח/ חוות דעת שניה בפתולוגיה/ החלמה מניתוח גדול - 25%
כיסויים ושירותים נוספים
• כיסוי טיפולים הקשורים בשיניים: עקירת שן כירורגית - עד 270 ש"ח לכל עקירה; ניתוח חניכיים - עד 530 ש"ח לטיפול ו-6 טיפולים לתקופת ביטוח; שירותי חירום - עד 170 ש"ח למקרה ביטוח
כתב שירות תזונה בהתאמה אישית - מוצר המשלים את תפיסת הגנטיקה והרפואה המותאמת אישית - התאמת תוכנית תזונה לפי פרמטרים רפואיים ובהתאם לבדיקות הרפואיות: (גיל כניסה - 18)
• מוקד מקצועי לאבחון תזונתי אונליין
• אפליקציית לקוח מתקדמת למעקב אחר המצב התזונתי/בריאותי
• הנחה ברכישת תוספי תזונה בהתאמה ובהכנה אישית (מספק השירותים שבהסכם עם “הפניקס“)
פרמיה
₪ 118.48
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל