ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  קו משלים לבריאותכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
פיצוי משלים לניתוחים על פי תקרה - הפוליסה מקנה פיצוי לכל הניתוחים על פי סכומי פיצוי לכל ניתוח כמצוין ברשימת הניתוחים. הפיצוי נועד לתת מענה לסכום ההשתתפות העצמית בו מחוייבים מבוטחי השב"ן (שירותי בריאות נוספים) הבוחרים לבצע ניתוח פרטי באמצעות רופאים וספקים אשר בהסכם ו/או מחוץ לרשימות המאושרות של קופות החולים.
• הפיצוי משולם בכל מקרה, לאחר ביצוע ניתוח, בין אם חויב המבוטח בסכום ההשתתפות העצמית בקופ"ח ובין אן לאו.
• סכום הפיצוי קבוע וידוע מראש.
• רשימת הניתוחים מבחינה בין גברים לנשים. הפיצוי ניתן בגין ניתוח המבוצע בארץ ו/או בחו"לץ
• במידה ומבוצע ניתוח שאינו מופיע ברשימה ישולם סכום ביטוח לניתוח דומה או מקביל.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
ראה הערות כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל.
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
גמלה חודשית לאחר השתלה בחו"ל גמלה בסך של ₪5,679 לחודש, לתקופה של 24 חודשים, לאחר השתלה שבוצעה בחו"ל וכן גם להשתלה שבוצעה בישראל לחילופין אם בחר המבוטח, הוא יכול לקבל פיצוי בסך 311,399 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל וזאת כנגד כל התחייבות אחרת של המבטח. סכום הביטוח המרבי להשתלה כולל בין היתר:
• הוצאות אשפוז, ללא הגבלת עלות יום אשפוז עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה ועד 180 יום לאחר ביצועם.

• הוצאות חדר ניתוח ושכר הצוות המנתח.
• הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד.
• הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל, במידת הצורך.
• הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה בהמתנה להשתלה.
• הוצאות עבור קציר האיבר, שימורו והעברתו למקום ההשתלה
• הוצאות איתור תרומת מח עצם, עד 259,499 ₪
• פיצוי חד פעמי בגין השתלה – 10,380 ₪
• שיפוי עד 10,380 ₪ לתורם איבר או מח עצם לכיסוי הוצאות/פגיעה בהכנסות
• הכיסוי לכל החיים
• הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע השתלה בחו"ל.
• הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל אם נפטר חו"ח בעת שהותו בחו"ל.
• הכיסוי תקף למקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים ו/או טרור.

כיסוי לטיפולים מיוחדים בחו"ל- עד תקרת ביטוח מרבית של 518,999 סכום הביטוח המרבי להוצאות כפוף לפירוט כמופיע בפרק 1 לעיל. תנאי זכאות משופרים במקרה הביטוח: עמידה ב - 2 תנאים מתוך 4
- התחשבות באם סיכויי ההצלחה בחו"ל גבוהים באופן משמעותי מישראל.
- זמן המתנה ארוך עלול לגרום לסכנת חיים ו/או החמרת מצב היכולה לגרום לנכות בדרגה גבוהה.
- ביצוע הטיפול/ניתוח בחו"ל חיוני להצלת חיי המבוטח ומניעתו מהווה סכנה ממשית לחייו.
- הטיפול/ניתוח אינו בר ביצוע בישראל ואין לו טיפול/ניתוח חלופי בישראל.
גמלה חודשית של 1,038 ₪ לאחר טיפול מיוחד או ניתוח מיוחד בחו"ל אם השתתפה קופת החולים במימון של לפחות 25% מהעלויות.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
סכום ביטוח מירבי של עד 10,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח לכל מקרי הביטוח יחד. זכאות לתרופה הינה על פי חלוקה של המחלות ל – 4 קבוצות כאשר לכל קבוצה בנפרד יש סכום ביטוח בגובה מיליון שקל המתחדש כל שנתיים. (סכום ביטוח מקסימאלי מתחדש של עד 4,000,000 ₪ )
• תרופה חומר כימי ו/או ביולוגי. ההגדרה כוללת מניעת החמרתו או מניעת הישנותו של המצב הרפואי.
• תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות – מאושרות לשיווק בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.
• תרופות אשר כלולות בסל הבריאות אך התוויתן אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול בתרופה.מאושרות לשיווק בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות. ונועדה לטיפול במחלות ממאירות.
• תרופה אונקולוגית והמטו-אונקולוגית המוגדרת כ - OFF LABEL
• תכשיר מזון רפואי וויטמינים - לראשונה בישראל! שהצורך בהם הומלץ בשילוב טיפול תרופתי על ידי רופא מומחה.
• תרופה חלופית – זכאות גם במקרה שיש לתרופות הנ"ל תרופה חלופית בסל הבריאות.
• ללא השתתפות עצמית (בתרופות שעלותן מעל 350 ₪ לחודש ברכישה מספקי הסכם).
• פיצוי כספי בגין טיפולים כימותראפיים בסך 150 ₪ ליום, עד 30 יום.
• הכיסוי הוא לכל החיים.
• שיפוי עבור עלות שירות וטיפול רפואי - 200 ₪ ליום, עד 30 יום סה"כ לכל מקרה. ביטוח.
• הכיסוי תקף גם בעת אשפוז או ניתוח.
• הכיסוי תקף למקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים ו/או טרור.
• קבלת תגמולי הביטוח גם אם שהה המבוטח מחוץ לגבולות מדינת ישראל עד - 180 יום רצופים.
• כיסוי לתרופות יתומות – עד 2,000,000 ₪ לכל המקרים יחד.
• רכישת התרופה תעשה באמצעות הפניית המבוטח אל ספקי הסכם של החברה.
• במקרה רכישת תרופה באמצעות ספק אחר תהיה השתתפות עצמית של 20%.
• במקרה של רכישת תרופה למרות הימצאותה של תרופה גנרית ישא המבוטח בהשתתפות עצמית של 20%.
• שירות תרופה מהירה - שירות משלוחי תרופות עד הבית – במקרים מיוחדים.
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
החזר הוצאות עבור 3 התייעצויות עם רופאים מומחים מעבר ל 3 התייעצויות(דומות או שונות) שביצע המבוטח בשנה אחת ע"ח גורם אחר שאינו המבטח.
• סכום החזר עד 538 ש"ח להתייעצות אחת.
• השתתפות עצמית של 20%.
• בחירה חופשית של רופאים מומחים.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עקב מוות מניתוח 10,337 ש"ח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• התייעצות עם רופא מומחה - השתתפות עצמית של 20%.
• תרופות - רכישת תרופות באמצעות ספק שאינו מופיע ברשימת ספקי ההסכם כרוכה בהשתתפות עצמית של 20%. במקרה של רכישת תרופה למרות הימצאותה של תרופה גנרית ישא המבוטח בהשתתפות עצמית של 20%. תרופות שעלותן מתחת ל 350 ש"ח בחודש כרוכות בתשלום עצמי של 20%.
כיסויים ושירותים נוספים
הפוליסה תכסה מקרי ביטוח הנובעים מתאונות דרכים וטרור לכיסוי ניתוחים בארץ, בעולם, השתלות, ותרופות שאינן בסל הבריאות.
פרמיה
₪ 53.72
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל