ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  מדיכלל פרימיוםכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי עבור ניתוחים "מהשקל הראשון":
• שתי התייעצויות לפני ניתוח: התייעצות עם מנתח ללא הגבלת אחריות, התייעצות עם רופא מומחה - עד 1,200 ₪
• שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, דמי אשפוז, בדיקה פתולוגית - הכיסוי לספקים שבהסכם הוא מלא, ולספקים אחרים - לפי תקרת גג המפורסמת באתר כלל
• חוות דעת שנייה בפתולוגיה - 75% מהתשלום ועד 1,100 ₪
• שכר אח/ות לאחר ניתוח - 750 ₪ ליום, עד 8 ימי אשפוז
• עלות שתלים - 50,000 ₪ למקרה ביטוח
• הסעה באמבולנס - תקרה לפי תעריף מד"א
• טיפול באמצעות מקרופגים - 10,000 ₪ למקרה ביטוח
• בדיקת הדמיה לפני ואחרי ניתוח - 5,500 ₪ למקרה ביטוח, אם לבסוף לא בוצע הניתוח - 80% מהתשלום ועד 5,500 ₪
• טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאחר הניתוח או שיקום כושר הדיבור - 80% מהתשלום, עד 200 ₪ לטיפול, ועד 12 טיפולים למקרה ביטוח
• ימי החלמה לאחר ניתוחים נבחרים - 900 ₪ ליום, עד 5 ימים לניתוח
• ניתוחים מניעתיים לנשים - בהתאם לסעיפים מעלה, 3 שנים תקופת אכשרה
• ניתוחים לשיקום הפנים - בהתאם לסעיפים מעלה, עד 10,000 ₪ למקרה ביטוח
• ניתוחים קוסמטיים ו/ או אסטטיים - 50% מהתשלום, עד 5,000 ₪, 5 שנים תקופת אכשרה, אחת ל-5 שנים
• ניתוח לייזר לתיקון קוצר ראייה - 50% מהתשלום, עד 3,000 ₪ לכל עין, 5 שנים תקופת אכשרה
• ניתוחי חניכיים - 80% מהתשלום, עד 500 ₪ לניתוח, עד 5 ניתוחים לכל חיי הפוליסה, 6 חודשים תקופת אכשרה
• גמלת החלמה לאחר ניתוח לב פתוח או ניתוח מוח - 3,000 ₪ לחודש במשך 3 חודשים
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
תקרת תגמולי הביטוח עבור ניתוחים פרטיים בחו"ל:
• שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, דמי אשפוז, בדיקה פתולוגית - כיסוי מלא אם הניתוח תואם ע"י המבטח, ללא תיאום - עד 200% מהמפורסם באתר האינטרנט
• חוות דעת שנייה בפתולוגיה - 75% מהתשלום ועד 1,100 ₪
• התייעצות לפני ניתוח - עד שתי התייעצויות לפני הניתוח עם המנתח או עם רופא מומחה אחר בתחום הרלוונטי:
התייעצות עם מנתח - עד 4,000 ₪
התייעצות עם רופא מומחה - עד 1,200 ₪
• שכר אח/ות לחדר ניתוח - 750 ₪, ועד 8 ימים
• עלות שתלים - 50,000 ₪ למקרה ביטוח
• טיפול באמצעות מקרופגים - 10,000 ₪ למקרה ביטוח
• הטסת גופה חו"ח - ללא מגבלת סכום
• הבאת מומחה לישראל - 80,000 ₪
• הוצאות כרטיס טיסה והעברות יבשתיות - במחלקת תיירים והוצאות העברה יבשתיות סבירות. ללא מגבלת סכום נוספת
• הוצאות שהייה בחו"ל - 1,000 ₪ ליום למלווה יחיד , 2,000 ₪ ליום לשני מלווים במצטבר (למבוטח קטין), ועד 30 יום
• הטסה רפואית - 100,000 ₪
• המשך מעקב רפואי בחו"ל - 100,000 ₪
• טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאחר ניתוח/ שיקום כושר הדיבור - 80% מהתשלום, עד 200 ₪ לטיפול ועד 12 טיפולים למקרה ביטוח
• ימי החלמה לאחר ניתוחים נבחרים - 900 ₪ ליום, עד 5 ימים לניתוח
• גמלת החלמה לאחר ניתוח לב פתוח או ניתוח מוח - 3,000 ₪ לחודש במשך 3 חודשים
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי מלא עבור השתלת איבר באמצעות נותן שירות שבהסכם
• תקרת תגמולי הביטוח לפי הפירוט:
השתלת איבר באמצעות נותן שירות אחר 5,000,000 ₪
השתלת תאי גזע - 250,000 ₪
השתלת מח עצם עצמית - 150,000 ₪
טיפול רפואי מיוחד בחו"ל - ₪1,000,000
• בדיקת הערכה רפואית Evaluation - במצטבר עבוד 2 בדיקות - 100,000 ₪
• הוצאות התאמה, שימור והעברת איבר - 100,000 ₪
• הוצאות בדיקות איתור מח עצם ותאי גזע - 290,000 ₪
• הוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל - 100,000 ₪
• הוצאות כרטיס טיסה - במחלקת תיירים והוצאות העברת יבשתית סבירות, ללא מגבלת סכום נוספת
• הטסה רפואית - 100,000 ₪
• הוצאות לשהייה בחו"ל - 1,000 ₪ ליום למבוטח ולמלווה יחיד במצטבר, 2,000 ₪ ליום למבוטח ולשני מלווים (למבוטח קטין), ועד 65 יום
• רכישת אביזר לב מלאכותי - 400,000 ₪
• הטסת גופה חו"ח - ללא מגבלת סכום
• הוצאות טיפולי המשך - 230,000 ₪, ועד 6 חודשים
• הבאת מומחה לישראל - 200,000 ₪
• גמלת החלמה בעקבות השתלה:
גמלת החלמה להשתלת כבד, לב, ריאה פיצוי כן מוסף לא או לב-ריאה בחו"ל- 7,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים
גמלת החלמה להשתלת כבד, לב, ריאה או לב-ריאה בישראל - 3,500 ₪ לחודש, עד 12 חודשים
גמלת החלמה להשתלת כליה, כליה-לבלב, או מח עצמות בחו"ל - 4,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים
גמלת החלמה להשתלת כליה, כליה-לבלב, או מח עצמות בישראל - 2,000 ₪ לחודש, עד 12 חודשים
• פיצוי בגין טיפול מיוחד חו"ל - 15,000 ₪
• גמלה חודשית למועמד להשתלה - 8,000 ₪, ועד 6 חודשים
כיסוי תחליף ניתוח
כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח:
• סך שיפוי מרבי בגין טיפול חלופי - 150,000 ₪ או עלות בניתוח המקביל, הנמוך מביניהם
• 2 ייעוצים - עד 619 ₪ בכפוף להשתתפות עצמית של 20 %
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות (המאושרות לשימוש ע"פ הגדרתן בביטוח זה):
• סכום השיפוי המרבי בגין כל מקרי הביטוח עד לתקרה של 5,000,000 ₪
• סכום השיפוי המרבי בגין תרופה שאינה אונקולוגית ו/ או המטואונקולוגית - 1,000,000 ₪
• עלות השירות הכרוך במתן התרופה - 150 ₪ לכל יום, ועד 30 ימים
• עלות חודשית מרבית לתרופה לפי מחיר מרבי מאושר, גינה תחול השתתפות עצמית - 500 ₪ לחודש לתרופה
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאחר ניתוח בארץ או בחו"ל - 80% מהתשלום, עד 200 ₪ לטיפול ועד 12 טיפולים למקרה ביטוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
הפוליסה אינה כוללת כיסוי לשירותים אמבולטוריים,
ניתן להרחיבה ולכלול כיסויים אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
בניתוחים הארץ:
• שתי התייעצויות לפני ניתוח: התייעצות עם מנתח ללא הגבלת אחריות, התייעצות עם רופא מומחה - עד 1,200 ₪
• בטיפולים מחליפי ניתוח: 2 ייעוצים - עד 619 ₪ בכפוף להשתתפות עצמית של 20 %
בניתוחים בחו"ל: התייעצות לפני ניתוח - עד שתי התייעצויות לפני הניתוח עם המנתח או עם רופא מומחה אחר בתחום הרלוונטי:
• התייעצות עם מנתח - עד 4,000 ₪
• התייעצות עם רופא מומחה - עד 1,200 ₪
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עד גובה של 80,000 ₪ במקרה של הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג B או C
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
• מוות כתוצאה מהשתלה או טיפול מיוחד - 50,000 ₪
• מוות כתוצאה ישירה מניתוח אלקטיבי בחו"ל או בארץ - 150,000 ₪
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
• ימי החלמה לאחר ניתוחים נבחרים - 900 ₪ ליום, עד 5 ימים לניתוח
• גמלת החלמה לאחר ניתוח לב פתוח או ניתוח מוח - 3,000 ₪ לחודש במשך 3 חודשים
• גמלת החלמה אחרי השתלה לפי רשימת סוגי ההשתלה
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• בניתוחים בארץ ובחו"ל:
חוות דעת שנייה בפתולוגיה - 25% מהתשלום
טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאחר ניתוח , שיקום כושר הדיבור - %20 מהתשלום
• בניתוחים בארץ בלבד:
בדיקת הדמיה אם לבסוף לא בוצע הניתוח, ניתוחי חניכיים - 20%
ניתוחים קוסמטיים ו/ או אסטטיים, ניתוח לייזר לתיקון קוצר ראייה - 50 %
• ברכישת תרופות: 200 ₪ לתרופה לחודש. ללא השתתפות עצמית בתרופות, שעלותן לפי המחיר המרבי, עולה על 500 ₪ לתרופה לחודש
• שירותים עד הבית (מחיר לביקור, כולל מע"מ) ביקור רופא בבית - 52 ₪, שירותי מעבדה עד בית - 45 ₪
• ייעוץ פסיכולוגי: השתתפות בהתאם לגורם המקצועי
• חוות דעת שנייה - ע"פ רשימת התחומים
• בטיפולים מחליפי ניתוח - 20% השתתפות בגין ייעוץ
• בדיקות לאבחון וטיפול בסרטן, הפריית מבחנה, בדיקת קולנוסקופיה (מונעת) - 20% השתתפות
כיסויים ושירותים נוספים
• שירותי מוקד ייעוץ טלפוני לעזרה ראשונה, ע"י רופא כללי במוקד השירות - 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור) ללא מגבלת פניות וללא השתתפות עצמית
• שירותי ביקור רופא בבית - ללא מגבלת פניות ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית
• שירותי מעבדה עד הבית ע"י רופא או אחות - דגימת דם (למנויים מגיל 5 ומעלה), משטח גרון, בדיקת שתן, משטח אף, תרבית שתן, משטח אוזן, משטח עין - השירות כפוף לתשלום השתתפות עצמית
• שירותי ייעוץ פסיכולוגי - ע"י ייעוץ טלפוני ו/ או שיחות אישיות: (בכפוף להשתתפות עצמית)
במפגשים אישיים: מפגש עם פסיכולוג קליני/ עובד סוציאלי קליני/ פסיכותרפיסט - עד 10 פגישות אישיות
מפגש עם פסיכיאטר - עד 2 פגישות אישיות
• חוות דעת שניה בחו"ל מאת רופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי ובגובה השתתפות עצמית לפי רשימת התחומים
• בדיקות לאבחון וטיפול בסרטן - 80 % מהתשלום, עד 12,000 ₪ למחלה
• הפרית מבחנה - 80 % מהתשלום, עד 10,000 ₪, ועד 2 הפריות, שנה תקופת אכשרה
• טיפולי רדיותרפיה ו/ או כימותרפיה - עד 9,000 ₪ לשנה
• בדיקת קולנוסקפיה (מונעת) - 80 % מהתשלום, עד 1,000 ₪, אחת ל-5 שנים ולאחר 5 שנות אכשרה
• פיצוי יומי לאשפוז בישראל מכל סיבה - 250 ₪ ליום, החל מהיום השביעי ולמשך עד 10 ימים, ולמשך 30 ימים מצטברים בשנה בגין כל מקרי הביטוח באותה שנה
• כיסוי עבור ליווי רפואי של המבוטח במשך 18 חודשים לאורך כל האירוע הרפואי: מוקד ייעוץ רפואי טלפוני, התייעצות עם רופא אישי בליווי אישי, הכוונה ע"י עובד/ת סוציאלית, ליווי המנוי ע"י אחות מוסמכת, ריפוי בעיסוק, וועדה רפואית, מפגשי טיפול עם רופא מומחה ברפואת כאב, עד שתי פגישות עם רואה חשבון שבהסדר לצורך קבלת ייעוץ והכוונה בדבר מימוש זכויות עקב מצב רפואי
פרמיה
₪ 143.00
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל